Rekrutacja do przedszkoli i szkół


Przedszkola i zerówki | Podstawówki

 

Rekrutacja do chorzowskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

w systemie elektronicznym

Tegoroczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w systemie elektronicznym. Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zachęcamy do zapoznania się z ofertą placówki na stornie internetowej.
 
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2011, 2012, 2013 i 2014 zamieszkałe na terenie gminy Chorzów.

Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są poza rekrutacją. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic powinien zgłosić się do dyrektora przedszkola.


Zasady rekrutacji

Zapisy w formie elektronicznej do przedszkola/oddziału zerowego będą trwały od 18 kwietnia do 28 kwietnia 2017r. Nabór odbywa się do 24 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów oraz do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych: SP 12 z Oddz. Integr., SP 14, SP 15, SP 17, SP 22, SP 24, SP 29, SP 32, SP 37. Otwarcie systemu elektronicznego dla rodzica/ opiekuna prawnego nastąpi 18 kwietnia br. Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie i wydrukować. Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza). Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

Kryteria rekrutacji

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (  Dz. U. z 2017r., poz.59)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XXXIII/604/17 Rady Miasta Chorzów
z dnia 30 marca 2017r. o  zmianie uchwały Nr XXXII/593/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2017r.  http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_604.pdf w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów.

Terminy rekrutacji

Terminy określa Zarządzenie Nr OR.73.2017. Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 04 kwietnia 2017r. http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=149182071039206110 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2017/2018.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Otwarcie systemu dla rodziców – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału w szkole podstawowej: od 26 maja, godz. 9.00 do 1 czerwca 2017 r. godz.15.00. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 12 czerwca 2017r. godz. 9.00.

Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania: od 12 czerwca 2017r. godz. 9.00 do 19 czerwca 2017r.godz.15.00.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 22 czerwca 2017r.godz.9.00

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

 Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2017/2018

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych) – wzór dostępny w szkole podstawowej. Zgłoszenie należy złożyć niezwłocznie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w uchwale Nr XXXIII/607/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2017r.  http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_607.pdf w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej  szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Terminy określa Zarządzenie Nr OR.71.2017. Prezydenta Miasta Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 marca 2017r. http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=149077399845527048 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów zamieszkałych poza obwodem na rok szkolny 2017/2018.

Ważne terminy:

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:  od 04 do 18 maja 2017r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 12 czerwca 2017r., godzina 9-ta
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 12 czerwca od godz. 10-tej do 19 czerwca 2017r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 20 czerwca 2017r., godz. 9-ta


 INFORMATOR DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Drodzy Uczniowie!

Wkrótce – po ukończeniu gimnazjum - rozpoczniecie nowy etap Waszej edukacji, dlatego udostępniamy Wam informator, w którym znajdziecie ofertę wszystkich chorzowskich szkół ponadgimnazjalnych.
Zachęcamy do kontynuowania nauki w Chorzowie, zapraszamy też do naszych szkół mieszkańców miast sąsiednich. Nasze szkoły są odpowiednio wyposażone i zadbane, dlatego od lat cieszą się zasłużoną, bardzo dobrą opinią. Oferta chorzowskich szkół jest różnorodna i co roku wzbogacana, zwłaszcza w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

 Informator_GIM_2017kompresja1.pdf

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&;menuItemId=323&news=7450&number=1

Menu